Koncepcja przedszkola

WSTĘP

Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią  i  piękną tradycję. W  ostatnich  latach  zmienił  się  jednak  obraz  polskiego  przedszkola . Jest  to przede  wszystkim  placówka  szeroko  otwarta   nie  tylko  dla  dzieci,   ale   uwzględniająca  także  potrzeby  i  oczekiwania  rodziców  i  środowiska . Niezmiernie  ważne  jest  wspomaganie
i ukierunkowywanie  rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach:
ul.Dąbrowskiego 21a, oraz na ul. Ogana 2.

Budynki i przylegające do nich ogrody przedszkolne wyposażone są w nowy sprzęt do zabaw i znajdują się na terenie ogrodzonym. W budynku na ul. Dąbrowskiego funkcjonują trzy grupy: 3,4,5; – latki. Natomiast w budynku na ul. Ogana 2, funkcjonuje pięć grup: 3,4,4-5,5 – latki.

Przedszkole zatrudnia 22 osoby, w tym 12 nauczycieli
( w tym dyrektor, katechetka, nauczyciel rytmiki, angielskiego ) i 10 pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada odnowione sale dydaktyczne, hol, szatnie, zaplecza kuchenne, sanitarne i administracyjne oraz pomieszczenia pomocnicze. Wszystkie sale posiadają pomoce dydaktyczne, gry, plansze, zabawki i inne. W salach zorganizowane są kąciki stale i tematyczne.

WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

Nasze przedszkole jest kolorowe i przytulne. Wszystkie zainteresowane dzieci mają zapewnione uczestnictwo w zajęciach artystycznych rozwijających zainteresowania naszych wychowanków. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Dobra baza, estetyka pomieszczeń i otoczenia oraz bogata oferta edukacyjna:

 • Zajęcia umuzykalniające – rytmika
 • Język angielski
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia kompensacyjne
 • Kółka zainteresowań: szachowe, taneczne, teatralne

dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, poznanie wychowanków
i planowanie działań tak, aby każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie.

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W KNUROWIE

„PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ”.

Punktem wyjścia do opracowanej koncepcji są wieloletnie doświadczenia placówki z realizacji Planu Rozwoju Przedszkola na lata:2003/04 – 2009/10 oraz stała ewaluacja zadań, co skutkowało następującymi działaniami przedszkola:

 • funkcjonowanie kółka tanecznego
 • funkcjonowanie kółka teatralnego
 • codzienne obcowanie dziecka z literaturą

W roku szkolnym 2013/2014, po analizie badań ankietowych przeprowadzonych z rodzicami, Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o kontynuacji wcześniejszej koncepcji pracy dotyczącej zainteresowań teatralnych oraz czytelniczych poprzez zabawy z literaturą, poezją i prozą dziecięcą, zabawy parateatralne, których celem jest rozwijanie aktywności i twórczości dzieci, rozszerzając ją jednak o treści z zakresu ekologii, mając na celu budowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości i świadomości ekologicznej u dzieci. Rozszerzając koncepcję przedszkola wzięto po uwagę:

 • funkcjonowanie kółka ekologicznego
 • udział w różnego typu akcjach i przedsięwzięciach o charakterze społeczno – ekologicznym

W związku z powyższym nasza wizja otrzymuje brzmienie:

WIZJA PRZEDSZKOLA

Działania ekologiczne, formy teatralne oraz zabawy z literaturą (poezja, proza) – inspiracją do twórczego, mądrego i empatycznego wychowania.

HASŁO

„UCZYNIĆ DZIECKO AKTYWNYM, TWÓRCZYM, MYŚLĄCYM, WRAŻLIWYM I OTWARTYM”

NASZA MISJA

W naszym przedszkolu dziecko:

 • nabywa różnorodne umiejętności, sprawności i doświadczenia zgodniez jego indywidualnymi potrzebami możliwościami
 • rozwija uzdolnienia artystyczne w sferze werbalnej, plastyczno –technicznej i muzyczno – ruchowej na drodze twórczej aktywności
 • podejmuje działania twórcze zmierzające do uzewnętrzniania swoich uczuć i przeżyć w plastyce, muzyce, tańcu, śpiewie i różnych formach teatralnych
 • wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości i świata literatury
 • pobudza fantazję i wyobraźnię
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 • podejmuje działania proekologiczne na rzecz zwierząt oraz naszej
 • uwrażliwia się na współczesne problemy ochrony środowiska
 • przewiduje wpływ własnego zachowania na życie innych ludzi
 • kształtuje własną świadomość ekologiczną
 • dba o zdrowie swoje oraz innych osób w swoim otoczeniu

ZMIERZAMY DO:

Wychowania samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, świadomego ekologicznie, rozwiniętego absolwenta przedszkola.

SYSTEM WARTOŚCI:

TWÓRCZOŚĆ – dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ją odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.

WYTRWAŁOŚĆ – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.

DOSKONAŁOŚĆ – dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.

SZCZĘŚCIE – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.

ODWAGA – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.

PIĘKNO – dziecko dostrzega wartości w sztuce ( literatura, plastyka, muzyka, taniec )

EMPATIA – podejmuje działania ekologiczne na rzecz dobra zwierząt oraz ogółu

ALTRUIZM – działa dla dobra innych, nie oczekując za to nagrody

AKTYWNOŚĆ – bierze aktywny udział w przedsięwzięciach społeczno – ekologicznych, przeciwdziałając tym samym wszechobecnej bezczynności, i „społecznemu” znieczuleniu

CELE PRZEDSZKOLA

 • Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktu z literatura i sztuką,
  planety i zwierząt
 • Przygotowywanie dziecka do roli widza i aktora poprzez uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, pokazach filmowych i koncertach muzycznych
 • Wyzwalanie różnorodnej aktywności dzieci podczas zabaw tematycznych, twórczych i zabaw w teatr, inscenizowanie literatury dziecięcej
 • Stwarzanie sytuacji do dokonywania oceny postępowania bohaterów literackich, rozróżnianie bohatera pozytywnego i negatywnego oraz rozumienie pojęć: dobro i zło
 • Wzbogacanie wiedzy i słownictwa dzieci oraz umiejętności budowani dłuższych wypowiedzi na określony temat, Kształtowanie odpowiednich zachowań społecznych na terenie przedszkola i poza nim
 • Kształcenie wrażliwości estetycznej
 • Kształtowanie wrażliwości na krzywdę innych istot
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zagrożeń wnikających z działalności człowieka dla środowiska naturalnego oraz wskazywanie możliwych rozwiązań
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań proekologicznych
 • Poszerzanie wiedzy na temat zależności zachodzących między
 • Rozwijanie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia
 • Kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania zdobytej
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi partnerami na rzecz organizmami a ich środowiskiem życia wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony środowiska ochrony środowiska
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:

 • Tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnemu wyrażaniu swoich przeżyć w różnorodnych formach scenicznych
 • Udział dzieci w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim
 • Dni teatru w przedszkolu – przegląd inscenizacji i teatrzyków przygotowanych przez grupy
 • Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju czytania i opowiadania baśni, bajek i bajeczek, recytowania wierszy – dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich
 • Organizowanie wyjść i wycieczek na różnego rodzaju wystawy, wernisaże organizowane w mieście
  i okolicach
 • Stwarzanie wychowankom możliwości udziału w konkursach, przeglądach i innych formach współzawodnictwa
 • Podejmowanie działań o charakterze ekologicznym na terenie przedszkola – zbieranie surowców wtórnych, segregacja śmieci, organizowanie imprez, udział w marszach, dokarmianie ptaków zimą
 • Organizowanie zbiórek karmy oraz innych artykułów dla schronisk dla bezdomnych zwierząt działających
  w regionie
 • Udział w różnego typu rejonowych oraz ogólnopolskich konkursach, kampaniach, programach, akcjach
  i przedsięwzięciach o charakterze ekologicznym
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (ekologiem, leśnikiem, pracownikiem schroniska dla zwierząt, weterynarzem itp.)
 • Zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola

Tematyka dotycząca realizowania w przedszkolu zagadnień wpisuje się w zagadnienia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie
 2. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie
 2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wszystkie podjęte działania realizowane za pomocą ustalonych celów, zmierzają do wypracowania sylwetki absolwenta przedszkola.

Dziecko kończące edukację przedszkolną:

 • podejmuje zabawy tematyczne oraz zabawy twórcze inspirowane literaturą, obejrzanym przedstawieniem
 • aktywnie uczestniczy w przedstawieniach teatralnych i koncertach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
 • występuje w inscenizacjach podczas uroczystości przedszkolnych,przyjmując określone role
 • inscenizuje (lub podejmuje próby) utwory literackie z zastosowaniem gry aktorskiej, kukiełek, pacynek, sylwet itp.
 • aktywnie uczestniczy w gromadzeniu i przygotowywaniu teatralnych rekwizytów
 • wykorzystuje werbalne i niewerbalne środki wyrazu
 • jest zainteresowane nauką i literaturą i sztuką
 • wykazuje się wiedzą na temat poznawanych utworów literackich i wypowiada na ich temat
 • dokonuje moralnej oceny zachowania i postępowania bohaterów literackich z odpowiednim jej uzasadnieniem, wyodrębnia postaci negatywne i pozytywne
 • jest aktywne w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze
 • potrafi określić swoje odczucia
 • radzi sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 • cieszy się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję gdy samodzielnie wykona zadanie
 • współpracuje w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
 • orientuje się w zasadach zdrowego żywienia
 • rozumie konieczność niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom, a także dokarmiania zwierząt w czasie zimy
 • segreguje śmieci
 • podejmuje działania nie wpływające negatywnie i szkodliwie na otaczające je środowisko naturalne
 • dba o środowisko naturalne, w którym żyje