Jesteś tutaj:

Dyżur wakacyjny

Po raz kolejny  przypominamy , że nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego :

Dla dzieci z budynku przy ul. Ogana 2 – w lipcu 2023 r.

Dla dzieci z budynku przy ul. Dąbrowskiego 21a – w sierpniu  2023 r.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny  w miesiącach i budynkach  jak wyżej odbędą się od dzisiaj do – 22 maja 2023 r. Wniosek proszę złożyć u wychowawcy grupy , do pobrania poniżej :

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców

lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica.

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym. Zapisy na miesiąc inny niż wymienione powyżej (w miarę wolnych miejsc) odbywać się będą w terminie 24.05. – 02.06.2023 r. w sekretariacie przedszkola .Przyjęcie dziecka w tym czasie nie jest obligatoryjne dla placówki i jest uzależnione od ilości wolnych miejsc . W tym samym terminie pracujący rodzice mogą się zgłaszać na dyżur wakacyjny do innych placówek przedszkolnych w Knurowie   https://www.knurow.edu.pl/aktualnosci/27043-przerwy-w-funkcjonowaniu-przedszkoli-publicznych-oraz-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-knurowie-w-2023-roku/       

Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych od 1 września 2023 r

Zebranie to odbędzie się 18 maja (czwartek)2023 r , o godz 16.00 w budynku przedszkola przy ul.F.Ogana 2.(dotyczy rodziców dzieci przyjętych na budynek Dąbrowskiego i Ogana). Na zebranie przychodzi rodzic bez dziecka (dzieci). W programie spotkania : organizacja przedszkola od nowego roku szkolnego- podstawowe informacje „o przedszkolu” oraz realizacja programu adaptacyjnego dla najmłodszych przedszkolaków.

Nowa stawka za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Informujemy , że od 1 kwietnia 2023 r we wszystkich przedszkolach w Knurowie będzie obowiązywała stawka w wysokości 11 zł za całodzienne wyżywienie dziecka (3,00zł śniadanie, 5,50zł obiad, 2,50zł podwieczorek). Podwyższenie o 2 zł stawki za całodzienne wyżywienie jest uzasadnione czynnikami ekonomicznymi wynikającymi z umów z dostawcami żywności wyłonionych w drodze przetargów , a także troską o organizację prawidłowego i zdrowego żywienia zbiorowego w  knurowskich przedszkolach,

Informacja – zmiana opłaty za przedszkole

Informujemy, że z dniem 13.10.2022r.  zgodnie z Uchwała nr LIX/745/2022 Rady Miasta Knurów             z dnia 21 września 2022 zmianie ulega opłata za korzystanie  z wychowania przedszkolnego.

W czasie przekraczającym 5 godzin dziennie pobierana będzie opłata w wysokości 1,14 zł  za każdą rozpoczętą  godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Druk Uchwały dostępny na tablicach ogłoszeń w obu budynkach przedszkola.

Rada Rodziców – informacja

Nowo ustanowiona Rada Rodziców prosi o wpłatę w 2 ratach ustalonej kwoty minimalnej w wysokości 200,00 zł. Pierwsza rata 100 ,00 zł płatna do końca października 2022 r , natomiast druga 100,00 zł do końca lutego 2023 . Mile widziana wpłata jednorazowa. Jeżeli rodzice mają uzasadnioną potrzebę wpłaty kwoty 200,00 zł w większej ilości rat proszeni są o wystąpienie z wnioskiem do Rady Rodziców z określeniem częstotliwości i wysokości rat .

Konto Rady Rodziców : 53 8454 0001 3007 0063 8001 0001, podajemy w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka , budynek przedszkola oraz nazwę grupy przedszkolnej.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/23 obraduje w składzie:

Sebastian Kubasa – przewodniczący (budynek Ogana)

Karina Czubrychowska – skarbnik(budynek Ogana)

Agata Klatecka – sekretarz (budynek Dąbrowskiego)

członkowie :

Daniel Głasek(budynek Ogana)

Patrycja Hulbój (budynek Dąbrowskiego)

Agnieszka Kozyro (budynek Dąbrowskiego)

Wiktoria Krzykowska(budynek Ogana)

Rafał Witek (budynek Ogana)

Rada Rodziców

Informujemy , że Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/22 obraduje w składzie :

Przewodnicząca :Sabina Ciostek (budynek Dąbrowskiego )

Skarbnik :Karina Czubrychowska (budynek Ogana)

Sekretarz : Agata Klatecka (budynek Dąbrowskiego )

Członkowie :

Monika Domitrz (budynek Dąbrowskiego )

Agnieszka Hibszer (budynek Ogana)

Sylwia Jakubowska (budynek Ogana)

Sebastian Kubasa (budynek Ogana)

Dariusz Lach (budynek Ogana)

Konta bankowe do wpłat

Zgodnie z ustaleniami na zebraniach rodziców dzieci nowo przyjętych podajemy konta do wpłat :

  1. „za przedszkole” czyli za pobyt i wyżywienie -opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas  na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,  oraz za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy na konto 29 1560 1081 2121 0978 2501 0035
  2. „na radę rodziców” ustalona na zebraniu składka wynosi 100 zł , która można uregulować jednorazowo lub w II ratach (I płatna do końca października 2021 r , II do końca lutego 2022 r) na konto 53 8454 0001 3007 0063 8001 0001 – w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka , grupę i budynek przedszkolny.

Do góry

Skip to content